Rámcové cíle a kompetence pro práci s dětskou skupinou

Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání

naším záměrem je maximální rozvoj osobnosti dítěte, který vede k individuálně dosažitelné úrovni rozvoje učení, k podpoře tělesného vývoje a zdravého životního stylu, rozvíjení řeči. Chtěli bychom dětem napomáhat v chápání světa a přírodních zákonitostí, podporovat jejich zájem o objevování, poznávání, experimentování, rozvíjet u nich schopnost přemýšlet, kreativně se projevovat a vytvářet předpoklady pro jejich další rozvoj.

Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost

Naším prvořadým úkolem je zajištění spokojenosti a pohody dětí. Budeme tedy usilovat o to, aby byla rozvíjena schopnost komunikování a spolupracování s ostatními, děti budou vedeny k individuální svobodě, rovnosti, soucítění a lásce, sociální soudržnosti.  Naučí se uplatňovat kulturně společenská pravidla chování a budou připravovány na život v multikulturní společnosti.

Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

Děti budou vedeny k vlastnímu sebepoznání v oblasti zájmů, potřeb, možností. Budou jim poskytovány příležitosti k rozvoji sebevědomí a získávání sebedůvěry. Povedeme je k zájmu podílet se na společném životě, spolupracovat, respektovat a akceptovat druhé. Zároveň budou vedeny k poznání, že svou životní situaci můžeme ovlivňovat, můžeme svobodně jednat, přičemž za své činy a rozhodnutí neseme zodpovědnost.

Plněním těchto rámcových cílů budeme u dětí vytvářet základy klíčových kompetencí, jejichž prostřednictvím děti získají potřebné vědomosti, dovednosti, postoje a hodnoty.

Jedná se o tyto kompetence:

 • k učení,
 • k řešení problémů,
 • komunikativní,
 • sociální a personální,
 • činnostní a občanské.

Metody a formy práce

Formy práce s dětskou skupinou

Naším záměrem je využívat různých organizačních forem činností dětí, které budou promyšleně
a účelně střídány. Hlavní formou činností dítěte je hra v různých stádiích vývoje dítěte
(individuální u nejmenších dětí, párová u starších dětí, skupinová u nejstarších předškolních dětí).

Jedním ze základních principů Montessori pedagogiky je svobodná volba práce, proto budeme dbát na to, aby si každé dítě na základě vlastního rozhodnutí mohlo zvolit:

 • co – jaký materiál / hračku si vybere, co se chce učit a o čem chce získat další informace,
 • kde – místo, kde bude ve třídě pracovat,
 • kdy – každé dítě je na určitou věc „naladěno“ v jinou dobu,
 • s kým – může pracovat samo, ve dvojici, ve skupině.

Volná práce však neznamená, že dítě střídá činnosti bez ukončení nebo nedělá nic a svoboda nespočívá v tom, že dítě zůstane ponecháno samo sobě. Dospělý činnost dětí koordinuje a musí využít své pedagogické dovednosti, aby bez příkazů pomohl najít dítěti činnost, která ho zaujme. Pokud se dítě pro něco rozhodne, je jeho povinností práci dokončit. Cílem je, aby děti dělaly to, co je vnitřně uspokojuje.

Dále budeme aplikovat formu situačního učení, které je založeno na vytváření a využívání situací poskytujících dětem srozumitelné praktické ukázky životních souvislostí tak, aby se učily dovednostem a poznatkům v okamžiku, kdy je potřebují a mohly tak lépe pochopit jejich smysl.

Jako přínosnou hodnotíme i formu spontánního sociálního učení, které je založeno na principu přirozené nápodoby. Proto je potřeba ve všech činnostech a situacích jednat tak, abychom dětem poskytovali vzor v chování i postojích.

Součástí našeho záměru je i pořádání akcí pro rodiny s dětmi realizovaných mimo provozní dobu dětské skupiny. Jedná se o nejrůznější tematicky zaměřené akce, výlety, zájmové aktivity.

Metody práce s dětskou skupinou

Směřujeme k využívání prožitkového a kooperativního učení hrou a činnostmi, které je založené na přímých zážitcích dítěte, podporuje dětskou zvídavost a potřebu objevovat, podněcuje radost dítěte z učení, jeho zájem poznávat nové věci a získávat zkušenosti. Všechny aktivity by měly probíhat formou hry, kterou se dítě zabývá na základě svého výběru a vlastní volby.

Vzdělávací obsah pro práci s dětskou skupinou

Oblast biologická: Dítě a jeho tělo

V této oblasti se zaměříme na stimulaci a podporu růstu a neurosvalového vývoje dítěte, budeme podporovat jeho fyzickou pohodu, zlepšovat jeho tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, Dále budeme rozvíjet jeho pohybové i manipulační dovedností, učit je sebeobslužným dovednostem a vést je k zdravým životním návykům a postojům.

Oblast psychologická: Dítě a jeho psychika

V oblasti psychologické budeme podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost dítěte, rozvíjet jeho intelekt, řeč a jazyk, poznávací procesy a funkce, jeho city i vůli. Zaměříme se i na rozvoj jeho sebepojetí a sebenahlížení, jeho kreativity a sebevyjádření, budeme stimulovat osvojování
a rozvíjení jeho vzdělávacích dovedností a povzbuzovat je v dalším rozvoji, poznávání a učení.

Tato oblast zahrnuje tři „podoblasti“:

 • Jazyk a řeč,
 • Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace,
 • Sebepojetí, city a vůle.

Oblast interpersonální: Dítě a ten druhý

Zde se zaměříme na utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému. Budeme posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů.

Oblast sociálně-kulturní: Dítě a společnost

Naším záměrem v této oblasti bude uvést dítě do společenství ostatních lidí a do pravidel soužití
s ostatními, uvést je do světa materiálních i duchovních hodnot, do světa kultury a umění.
Budeme dítěti pomáhat osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje a umožníme mu aktivně
se podílet na utváření společenské pohody ve svém sociálním prostředí.

Oblast environmentální: Dítě a svět

V této oblasti se budeme snažit založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění,
o vlivu člověka na životní prostředí – počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy celosvětového dosahu – a vytvořit elementární základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka) k životnímu prostředí.

Specificky zaměřené činnosti

Muzikoterapeutické činnosti

Muzikoterapie je jedna z prožitkových aktivit, která přináší uvolnění a zklidnění organismu.
Má vysoce komunikativní charakter, zlepšuje dětské vnímání, fantazii, paměť i koncentraci.

Budeme pracovat s netradičními hudebními nástroji, jako jsou například: djembe, šamanské bubny, tibetské misky, citerka, kalimba, boomwhackersapod,lyra a harfička. Děti budou vtaženy do zvuků netradičních nástrojů s podporou lidského hlasu.

Jednotlivé prvky, techniky a metody budou voleny tak, aby hravou formou dopomáhaly dětem k jejich hudebnímu, ale i celkově osobnostnímu rozvoji.

Hravá angličtina pro nejmenší děti

Uvedeme děti do světa jiného jazyka velmi jemnou a přístupnou formou, za pomocí obrázků, písniček, loutek, pohybu a spousty dalších aktivit, které děti rády dělají.

Naše angličtina nebude jen o jazyku. Pro nás je zásadní, aby se děti rády učily a měly k novému jazyku kladný postoj. To jim pomůže s dalším učením a zároveň přispěje k jejich všestrannému rozvoji.

Využívání prvků Montessori pedagogiky při práci s dětskou skupinou

Při práci s dětmi budeme vycházet z principů pedagogiky lékařky italského původu Marie Montessori. Tato pedagogika je zaměřena na podporu dítěte při rozvíjení jeho poznatků a dovedností.
Dítě je považováno za osobnost od přírody dobrou, jež by měla být ve své činnosti dospělými podporována. Aktivity dítě provádí pro uspokojení sebe sama, ne vyučujícího. Samotné učení by pak mělo probíhat bez zbytečného stresu a dalších projevů s negativním dopadem na psychiku dítěte.

V duchu Montessori pedagogiky budou voleny i didaktické pomůcky. Pomocí nich je dítě schopno řešit problémy samostatně a dochází k rozvoji analytického myšlení. Mezi takovéto pomůcky řadíme nejen tzv. chytré hračky, ale i speciální stavebnice, koberečky a podtácky určené pro hru dětí.

Sportovní aktivity

Provoz dětské skupiny a samotný plán výchovy a péče bude specificky zaměřen na osobnostní rozvoj dítěte a směřován k zážitkovým sportovním aktivitám ve spolupráci s dalšími školskými organizacemi, sportovními kluby a dalšími partnery, kteří podporují naši činnost.

Prezentace práce s dětskou skupinou

Veškeré výtvory dětí si rodiče budou moci prohlédnout na nástěnkách v šatně, kde budou taktéž vyvěšeny aktuální informace týkající se práce s dětskou skupinou včetně plánovaných tematicky zaměřených celků. Doprovodnými prvky pro rozvoj orientace dětí budou jejich jmenovky a fotky
na skříňkách v šatně.

Současně budou tyto informace zveřejněny na webových stránkách projektu. Zde rodiče naleznou veškeré informace, zajímavosti, důležité odkazy a fotografie z každodenního života dětské skupiny i nejrůznějších akcí.

Životospráva

Bude zaveden pravidelný denní program, který ovšem bude pružně reagovat na potřeby dětí a aktuální situace. Dětem bude každý den poskytován dostatek volného pohybu.

Strava bude zajištěna ve spolupráci s Domovem pro seniory v Komárově a současně tomuto bude přizpůsoben čas stravování s ohledem na potřeby dětí. Po celý den děti budou mít přístup k tekutinám a pitný režim bude dodržován v minimálním rozsahu dle platné výzvy a hygienických norem.

Bude respektována potřeba spánku a odpočinku dětí, popřípadě umožnění klidových zájmových činností pro děti s nižší spánkovou potřebou.

Bude dbáno na prevenci výskytu respiračních onemocnění, a to jak přiměřeným oblékáním dětí,
tak pravidelným větráním při pohybových aktivitách, spánku či podle potřeby v průběhu dne.

Rovněž všichni zaměstnanci budou dbát na dodržování zásad zdravého životního stylu a tím dětem poskytovat přirozený vzor.

Psychosociální podmínky

Naším cílem je, aby se svěřené děti cítily v dětské skupině dobře, spokojeně, jistě a bezpečně.
Budou respektovány potřeby dětí, jejich naplňování bude realizováno s aktivní spoluúčastí
a samostatným rozhodováním dítěte.

Dětem bude poskytnuta pestrá vzdělávací nabídka, která jim bude nejen tematicky blízká,
ale i pochopitelná, přiměřeně náročná a užitečná.

Důležitým prvkem pro vytvoření rovnocenného postavení dětí ve skupině je pozitivní oceňování
a pochvala při vyhodnocování dětských projevů a výkonů. Bude usilováno o vytvoření dobrých vztahů mezi dětmi a dospělými i mezi dětmi navzájem.

Cílem je vytvoření harmonického prostředí, kde vládne důvěra, tolerance, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemná pomoc a porozumění. Prostředí, které bude samo o sobě prevencí proti šikaně a dalším společensky nežádoucím jevům.

Dětem bude umožněna přirozená volnost, osobní svoboda a prostor pro vlastní realizaci.
Ty však budou v nezbytné míře omezeny dodržováním určitého řádu a pravidel vzájemného soužití založených na kamarádském přístupu a na jasné, srozumitelné, vstřícné a naslouchající komunikaci.